Leverandørundersøkelser

Det kan være krevende å anskaffe nye tjenester utenfor eget fagfelt. Eksisterende avtaler med leverandører kan sammenlignes med ferske utfordrere og ny teknologi som kan ha kommet til i markedet, med bedre tjenester til lavere pris eller med større fokus på sikkerhet. Vi stiller vår ekspertise og erfaring til rådighet i disse prosessene så dere kan ta trygge, gode og langsiktige beslutninger.

Bedriftens konkrete behov er avgjørende

Det kan være utfordrende å få oversikt over alle de ulike leverandørene og tjenestetilbyderene som er involvert i bedriftens daglige drift. Uten en god oversikt over eksisterende leverandører risikerer man å betale overpris eller at tjenesten holder lav kvalitet sammenlignet med konkurenter. Sikkerhet og personvern er også viktige aspekter som kan få store konsekvenser for deres bedrift hvis avtalene er mangelfulle eller sikkerheten ikke er godt nok ivaretatt.

En forutsetning for å hjelpe dere med gode beslutningsprosesser er at vi blir bedre kjent med bedriftens tekniske løsninger, sikkerhetskultur og de ansatte. For etablerte bedrifter av en viss størrelse vil det være en fordel å formalisere “bli-kjent”-fasen ved å gjennomføre en Cyberbefaring.

Vi identifiserer og vurderer aktuelle aktører

Etter at vi har blitt kjent med bedriftens situasjon og behov, skaffer vi oss en oversikt over de aktuelle leverandørene i markedet og foretar en grovsortering. Aktørene vektes ut ifra kriteriene og verdiene som er viktige for dere. I tilfeller hvor det ikke finnes én enkelt aktør som kan dekke deres behov, vil vi matche kompatible aktører som samlet kan levere tjenestene dere etterspør. I kartleggingsfasen bruker vi hovedsakelig offentlig tilgjengelig informasjon, vårt eget nettverk, tidligere erfaringer – og i noen tilfeller slår vi av en uformell prat med leverandøren.

Innhenting av kvalitets-, pris- og tjenestetilbud på deres vegne

Neste steg er å kontakte de utvalgte leverandørene og forhandle frem et formelt tilbud på den aktuelle leveransen. Eksisterende leverandører blir gitt mulighet til å reforhandle nåværende avtaler. I denne prosessen retter vi et kritisk blikk på bruksvilkårene, sikkerhetstekniske rutiner, behandling av personverndata og ulike rettigheter som kompensasjonsordninger ved avvik. Vi avdekker informasjonen som er viktig å få avklart ved å stille de nødvendige spørsmålene.

God forståelse fører til trygge avgjørelser

Til slutt lager vi en skriftelig rapport som danner et solid beslutningsgrunnlag for ledelsen. Vi kan også bistå i den påfølgende prosessen, hvor nye eller eksisterende aktører og fremskaffede tilbud blir vurdert, ved å svare på ytterligere spørsmål og fremskaffe flere detaljer. Mange finner det nyttig å få “oversatt” teknisk sjargong og teknikaliteter til et mer konkret språk. Vi stiller vår tekniske kompetanse til rådighet i videre forhandlingsrunder frem til endelig avtale foreligger.